• ul. Poznańska 127a 05-850 Ożarów Mazowiecki

Polityka prywatności

przetwarzanie danych osobowych (RODO)

Celem niniejszej Polityki Prywatności jest wyjaśnienie zasad, na jakich przetwarzane są Państwa dane osobowe oraz omówienie Państwa podstawowych praw związanych z przetwarzaniem przez Spółdzielni Mieszkaniowej „Kabel” danych osobowych.

Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kabel”  z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (05-850 ) ul. Poznańska 127 a, NIP: 534-15-62-109, KRS 93452. Dane osobowe zbierane przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Kabel” przetwarzane są na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz w polskich przepisach wydanych w związku z RODO, w tym ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kabel” zachowuje dane osobowe w poufności i zabezpiecza je przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

 

Zakres i cele przetwarzania danych osobowych

W ramach swojej działalności Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kabel” zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, c i f „RODO” tj. gdy

– realizacja obowiązku i prawa wynikającego z przepisów prawa spółdzielczego (art.30 Ustawy Prawo Spółdzielcze tj. prowadzenie rejestru członkowskiego i dokumentacji członkowskiej zawierającej imiona i nazwiska, wysokość zadeklarowanych udziałów, wysokość wniesionych wkładów oraz zmiany tych danych (podstawa prawna art.6 ust.1.c RODO);

– realizacja obowiązku wynikającego z art.4ust.4¹. ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. tj. 2013 poz.1222) polegająca na prowadzeniu ewidencji i rozliczeniu przychodów i kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości przypadających na lokale członków i najemców Spółdzielni oraz eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami § 16 Statutu Spółdzielni (podstawa prawna art.6 ust.1 .c RODO);

– realizacja obowiązku wynikającego z art.29 ustawy o własności lokali polegająca na ewidencji kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów, a także rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej zgodnie z przyjętymi uchwałami(podstawa prawna art.6 ust.1.c. RODO).

– realizacja i wykonanie umów najmu zawartych ze Spółdzielnią, których Państwo są stroną w szczególności umowy lokalu, najmu dodatkowej komórki lokatorskiej, miejsca parkingowego (podstawa prawna art.6 ust.1.b RODO);

– realizacja celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółdzielnię a polegających na dochodzeniu roszczeń z tytułu zaległych opłat za lokale mieszkalne i użytkowe i rozliczeń umownych (podstawa prawna art.6 ust.1.f RODO);

– zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów polegających na archiwowaniu danych dowodowych będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Spółdzielni i współwłaścicieli nieruchomości (podstawa prawna art.6.f. RODO).

Administrator danych osobowych informuje, iż teren należący do Spółdzielni Mieszkaniowej „Kabel” objęty jest monitoringiem wizyjnym w systemie kamer CCTV a każde z miejsc objętych powyższym systemie oznaczone jest stosowną informację o systemie monitoringu.

Państwa prawa

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na zasadzie dobrowolności. Konsekwencją niewskazania danych będzie brak realizacji celów, dla jakiego są one zbierane.

 

Zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawnych dotyczących ochrony danych osobowych i w przewidzianym w nich zakresie przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Państwa danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

 

Pani/Pana dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

 

Prawo do wniesienia skargi

Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi związanej z przetwarzaniem przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Kabel” danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Okres przetwarzania

Dane osobowe będą przetwarzane, odpowiednio, do czasu obowiązywania umowy łączącej Pana/Panią z Spółdzielnią Mieszkaniową „Kabel” jako administratorem danych w szczególności odpowiednio do czasu upływu terminów przedawnienia związanych z umową, z którą jest związane przetwarzanie danych osobowych, lub związanych z przedawnieniem obowiązków wynikających z przepisów prawa.

 

Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora

 

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą inne niż wyżej wymienione podmioty tylko i wyłącznie w przypadku wyrażenia na to przez Panią/Pana zgody i tylko w zakresie w jakim jest to ujęte w ww. zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.

Dane osobowe nie są przekazywane do krajów znajdujących się poza Unią Europejską.

 

Zmiany Polityki Prywatności

Wszelkie zmiany wprowadzane przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Kabel” do Polityki Prywatności w przyszłości będą publikowane w witrynie www.smkabel.pl w zakładce dokumenty.