I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1


Spółdzielnia Mieszkaniowa "Kabel" jest podmiotem działającym w oparciu o postanowienia:
1) ustawy z dnia 16 września 1982 r. ? Prawo spółdzielcze (Dz. U. Nr 30 z 1982 r., poz. 210 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 4 z 2001r., poz. 27 z późn. zm.),
2) Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej "Kabel".

§ 2


Regulamin niniejszy określa podstawowe obowiązki i uprawnienia osób kierujących wykonywaniem zadań Spółdzielni jako zakładu pracy w ramach struktury organizacyjnej zatwierdzonej przez Radę Nadzorczą oraz podział zadań na poszczególne stanowiska pracy.

§ 3


Ilekroć w dalszej treści regulaminu jest mowa o:
1) spółdzielni - należy przez to rozumieć Spółdzielnię Mieszkaniową "Kabel",
2) zarządzie - należy przez to rozumieć Zarząd Spółdzielni,
3) prezesie - należy przez to rozumieć osobę, która na to stanowisko powołana została przez uprawnione do tych czynności organy Spółdzielni,
4) organach spółdzielni - należy przez to rozumieć organy powołane na podstawie ustawy - Prawo spółdzielcze, ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych i statutu Spółdzielni,
5) jednostkach organizacyjnych - należy przez to rozumieć również samodzielne stanowisko pracy,
6) kierowniku - należy przez to rozumieć osobę zatrudnioną na stanowisku kierownika Spółdzielni,
7) stanowisku pracy - należy przez to rozumieć takie stanowisko pracy, na którym zatrudniona jest na podstawie umowy o pracę osoba fizyczna, jest podporządkowana kierownikowi.

§ 4


Spółdzielnia wykonuje swoje zadania statutowe poprzez zatrudnionych pracowników lub zleca ich wykonanie innym osobom fizycznym lub prawnymi. Zlecenie wykonania określonych zadań innym osobom nie zwalnia osób wskazanych w § 3 pkt 2, 5, 6 i 7 regulaminu z odpowiedzialności za prawidłowe ich wykonanie.

§ 5


1. Osoby działające w Spółdzielni w ramach struktury organizacyjnej obowiązane są do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu, w tym wykonywania pracy określonej zakresem czynności. W razie sytuacji uzasadnionej potrzebami Spółdzielni i jej stanem organizacyjnym - bezpośredni przełożony może powierzyć konkretnej osobie wykonywanie zadań nie objętych zakresem ich czynności. Wykonywanie tych zadań musi uwzględniać predyspozycje konkretnego pracownika i jego kwalifikacje.
2. Utworzenie stanowiska pracy nieprzewidzianego w regulaminie, wymaga uzgodnienia z Radą Nadzorczą Spółdzielni. Umotywowany wniosek w tej sprawie składa Prezes Zarządu.
3. Zarząd może likwidować poszczególne stanowiska pracy, jak również tworzyć nowe stanowiska pracy. Tworzenie nowych stanowisk z określeniem zakresu przypisanych zadań nie powinno prowadzić do zwiększania ogólnego stanu zatrudnienia Spółdzielni. 

II. ORGANIZACJA I KIEROWNICTWO

§ 6


1. Organami Spółdzielni są:
a) Walne Zgromadzenie Członków,
b) Rada Nadzorcza,
c) Zarząd.
2. Kompetencje organów Spółdzielni określają:
a) Prawo Spółdzielcze,
b) Statut Spółdzielni,
c) Regulamin Walnego Zgromadzenia,
d) Regulamin Rady Nadzorczej,
e) Regulamin Zarządu.

§ 7


Zarząd kieruje działalnością spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz, podejmuje decyzje we wszystkich sprawach niezastrzeżonych dla innych organów Spółdzielni w ustawie - Prawo spółdzielcze, ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych oraz statucie Spółdzielni.

§ 8


1. Zarząd składa się z 3 osób: Prezesa, Zastępcy Prezesa oraz członka Zarządu wybieranych przez Radę Nadzorczą w głosowaniu tajnym. W skład Zarządu mogą wchodzić osoby będące członkami Spółdzielni.
2. Zarząd podejmuje decyzje kolegialnie w formie uchwał na odbywanych okresowo posiedzeniach. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. W okresie między posiedzeniami Zarząd wykonuje swoje funkcje w ramach podziału czynności pomiędzy członków Zarządu:
a) Prezes Zarządu - w zakresie obszaru ekonomiczno - finansowego, z uwzględnieniem § 9,
b) Zastępca Prezesa - w zakresie obszaru technicznego,
c) Członek Zarządu - w zakresie obszaru administracyjnego.
3. Szczegółowo pracę Zarządu określa Regulamin Zarządu oraz opracowany na podstawie Regulaminu: "Podział czynności pomiędzy członków Zarządu".

§ 9


1. Prezes kieruje bieżącą działalnością Spółdzielni. 
2. Prezes, w ramach ogólnego kierownictwa i nadzoru nad realizacją zadań:
1) wydaje dyspozycje odnośnie sposobu wykonywania określonych zadań;
2) koordynuje przygotowanie projektów planów gospodarczych oraz sprawozdań z ich wykonania;
3) realizuje ustaloną przez Zarząd politykę kadrową i płacową;
4) podejmuje niezbędne działania w celu zapewnienia bezpiecznych higienicznych warunków pracy;
5) organizuje skuteczną kontrolę:
a) realizacji zadań przez podległych mu pracowników,
b) wykonywania uchwał organów Spółdzielni,
c) przestrzegania w spółdzielni ogólnie obowiązujących przepisów oraz postanowień statutu, regulaminów i instrukcji wewnętrznych,
6) przyjmuje i rozpatruje skargi na działalność pracowników;
7) współdziała z organami Spółdzielni przy realizacji zadań oraz zapewnia ich obsługę

§ 10


1. Główny Księgowy prowadzi rachunkowość i księgowania zdarzeń finansowych związanych z działalnością Spółdzielni zgodnie z obowiązującymi przepisami, z zachowaniem staranności i rzetelności dokumentacyjnej wymaganej dla tego typu działań.
2. Do zadań Głównego Księgowego należy, w szczególności:
1) prowadzenie rachunkowości zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1994 r o rachunkowości (Dz.U. nr 121, poz. 591 z późn. zm.), tj.,
a) prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z zatwierdzonym przez Zarząd planem kont i opisem przyjętych zasad rachunkowych,
b) wykonywanie - w związku z okresowym ustalaniem lub sprawdzaniem drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów - zadań określonych w ustawie o rachunkowości,
c) wycena aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego Spółdzielni,
d) sporządzanie sprawozdań finansowych i innych zawierających dane wynikające z ksiąg rachunkowych,
e) gromadzenie i przechowywanie dokumentacji określonej ustawą o rachunkowości
2) sporządzanie deklaracji do Urzędu Skarbowego i terminowe odprowadzanie naliczonych zobowiązań,
3) naliczanie wynagrodzeń i innych świadczeń pieniężnych pracownikom spółdzielni oraz prowadzenie spraw dobrowolnych ubezpieczeń pracowników spółdzielni
4) terminowe prowadzenie rozliczeń z ZUS, 
5) sporządzanie wymaganych przepisami sprawozdań finansowych i rozliczeń dla WUS oraz innych instytucji administracji państwowej,
6) prowadzenie rachunków bankowych Spółdzielni, w tym: terminowe regulowanie zobowiązań, windykacja należności od najemców lokali użytkowych, lokowanie wolnych środków na terminowych rachunkach bankowych,
7) prowadzenie rozliczeń finansowych z członkami Spółdzielni związanych z uzyskaniem i ustaniem członkostwa (wpisowe, udziały), powstaniem lub wygaśnięciem spółdzielczego prawa do lokalu (wkłady budowlane i mieszkaniowe), przekształceniami praw lokali itp.
8) nadzór nad prowadzeniem kasy spółdzielni oraz prawidłowym zabezpieczeniem środków pieniężnych,
9) nadzór nad prawidłowym obiegiem, kontrolą i archiwizowaniem dokumentów finansowo-księgowych,
10) wnioskowanie o dokonanie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego,
11) przygotowywanie niezbędnych materiałów na posiedzenia Zarządu
12) sporządzanie projektów planów finansowych,
13) opracowywanie projektów regulaminów i instrukcji z zakresu spraw finansowo-księgowych.

§ 11


1. Kierownik administracji prowadzi i nadzoruje bieżące sprawy Spółdzielni wynikające z jej funkcjonowania.
2. Do zadań Kierownika administracji należy, w szczególności:
1) przygotowywanie dla organów Spółdzielni materiałów sprawozdawczych, informacyjnych i planistycznych oraz projektów uchwał, obsługa organizacyjno-techniczna organów Spółdzielni (korespondencja bieżąca, zawiadamianie o zebraniach i posiedzeniach, obsługa posiedzeń i zebrań), prowadzenie rejestrów uchwał oddzielnie dla każdego organu statutowego
2) prowadzenie spraw związanych z zawieraniem umów o świadczenie usług komunalno-mieszkaniowych, prowadzenie kontroli i rozliczeń ich wykonania, podejmowanie interwencji w przypadku niewłaściwego świadczenia usług,
3) przygotowanie (uzyskiwanie opinii, zbieranie i dołączanie niezbędnych informacji) i przedkładanie Zarządowi wniosków w sprawach o przyjmowanie w poczet członków, ustania członkostwa (wystąpienia do właściwego organu o wykluczenie ze Spółdzielni lub wykreślenia z rejestru członków), przydziału lokalu lub stwierdzenia nabycia uprawnień do lokalu, wynajmu lokalu, zamiany mieszkań między członkami Spółdzielni a właścicielem lub najemcą innego lokalu,
4) prowadzenie postępowania wyjaśniającego w sprawach naruszeń regulaminu porządku domowego, podejmowanie czynności zmierzających do zaprzestania naruszeń, a w przypadku rażących - występowanie z wnioskami o pozbawienie członkostwa,
5) zapewnienie właściwego oznakowania terenu osiedla i budynków (znaki ograniczające ruch na terenie osiedla, nazwa ulicy, numer domu),
6) zaopatrywanie Spółdzielni w niezbędne materiały i wyposażenie
7) prowadzenie rejestrów:
a) dokumentacji budynków Spółdzielni,
b) umów z najemcami,
c) umów z wykonawcami prac na rzecz Spółdzielni,
d) regulaminów i instrukcji wewnętrznych,
e) odczytów liczników ciepła, wody, energii elektrycznej,
8) redagowanie i podpisywanie pism o charakterze informacyjnym i opracowań kierowanych do zarządu oraz pism o charakterze informacyjnym i wyjaśniającym do członków Spółdzielni, jak również do innych zainteresowanych osób lub jednostek,
9) utrzymywanie właściwych stosunków z mieszkańcami, najemcami lokali użytkowych i z firmami świadczącymi usługi na rzecz Spółdzielni,
10) współpraca z urzędami (UMiG, policja, straż pożarna, itp.) w zakresie niezbędnym do utrzymania porządku i prawidłowego funkcjonowania osiedla, prowadzenie w tym zakresie bieżącej kontroli,
11) nadzór i koordynacja pracy podległych pracowników, podejmowanie decyzji w sprawach pracowniczych w zakresie ustalonym w regulaminie pracy
12) ustalanie i aktualizacja w uzgodnieniu z Zarządem Spółdzielni szczegółowych zakresów zadań, obowiązków i odpowiedzialności pracowników oraz wręczanie ich każdemu pracownikowi za pokwitowaniem,
13) wyznaczanie zastępstw pracowników czasowo nieobecnych,
14) zapewnienie przestrzegania przez pracowników postanowień ogólnie obowiązujących przepisów oraz wewnętrznych regulaminów instrukcji, a w szczególności w zakresie:
a) porządku i dyscypliny pracy,
b) przepisów oraz zasad bhp i ppoż.,
c) zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej,
d) prawidłowego postępowania z aktami służbowymi,
15) prowadzenie spraw osobowych związanych z zatrudnieniem pracowników, zmianą stanowisk pracy lub wynagrodzenia oraz rozwiązaniem stosunku pracy.

§ 12


1. Administrator prowadzi obsługę członków Spółdzielni i biura Zarządu.
2. Do Administratora należy, w szczególności:
1) bieżąca obsługa członków (innych zainteresowanych osób) w sprawach członkowskich i lokalowych - wystawianie potrzebnych zaświadczeń, udzielanie informacji, przyjmowanie wniosków,
2) prowadzenie rejestrów:
a) członków Spółdzielni,
b) umów zawieranych z członkami w sprawie przydziału mieszkania,
c) przydziału lokali mieszkalnych i użytkowych,
d) lokali, dla których zostały założone oddzielne księgi wieczyste z odnotowywaniem w nich obciążeń hipotecznych,
3) kompletowanie i przechowywania akt członkowskich oraz dokumentów dotyczących przydziału i wynajmu lokali zawiadamianie członków (innych zainteresowanych osób) o decyzjach zarządu w ich sprawach oraz dalsze załatwianie tych spraw zgodnie z decyzjami Zarządu,
4) naliczanie opłat za używanie zajmowanych lokali, powiadamianie członków i najemców o wysokości opłat i terminach ich wnoszenia,
5) wystawianie faktur dla najemców lokali użytkowych prowadzenie postępowania wyjaśniającego w sprawach: zaległości w opłatach za używanie lokalu, zajmowania lokalu bez tytułu prawnego,
6) prowadzenie rejestru spraw sądowych,
7) uczestniczenie w prowadzeniu eksmisji z lokalu,
8) prowadzenie kasy Spółdzielni, w tym: przyjmowanie opłat od członków Spółdzielni, wystawianie dokumentów kasowych, współpraca z Bankiem prowadzącym rachunek podstawowy Spółdzielni,
9) prowadzenie rejestru korespondencji przychodzącej i wychodzącej.

§ 13


1. Do inspektora technicznego należy zapewnienie bezawaryjnego funkcjonowania urządzeń technicznych w Spółdzielni. 
2. Do Inspektora technicznego należy, w szczególności:
1) nadzór nad utrzymaniem we właściwym stanie technicznym i sanitarnym z zachowaniem przepisów bhp i ppoż. obiektów i urządzeń osiedla mieszkaniowego,
2) przyjmowanie do eksploatacji budynków i urządzeń terenowych zrealizowanych w ramach inwestycji prowadzonych przez Spółdzielnię,
3) przeprowadzanie okresowych kontroli przewidzianych w prawie budowlanym, a w szczególności:
a) co najmniej raz w roku: elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działanie czynników występujących podczas użytkowania obiektu, instalacji urządzeń służących ochronie środowiska oraz instalacji gazowych i przewodów kominowych (dymnych, spalinowych wentylacyjnych),
b) co najmniej raz na 5 lat: stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej obiektów budowlanych, estetyki obiektów i ich otoczenia z przeprowadzeniem badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie: stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów,
4) usuwanie w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli lub przeglądzie wszystkich stwierdzonych uszkodzeń i usterek oraz uzupełnienie braków, które mogłyby spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia,
5) sprawowanie nadzoru i prowadzenie kontroli zabezpieczenia ppoż. budynków oraz niezwłoczne usuwanie stwierdzonych usterek i uzupełnianie braków w wyposażeniu i urządzeniach
6) ustalanie potrzeb remontowych i konserwacyjnych, organizowanie wykonania remontów i konserwacji siłami własnymi lub zlecanie ich wykonania przez inne podmioty gospodarcze,
7) koordynacja prac związanych z usuwaniem awarii, prowadzeniem remontów i modernizacji na terenie osiedla, dokonywanie odbioru robót remontowych i modernizacyjnych
8) dokonywanie przeglądów budynków (lub ich elementów) w okresie gwarancji i rękojmi oraz egzekwowanie usunięcia ujawnionych wad,
9) przyjmowanie i załatwianie zgłoszeń od mieszkańców w sprawach uszkodzeń, usterek, wadliwego funkcjonowania urządzeń i instalacji oraz elementów budynków,
10) organizowanie wykonania niezbędnych robót w lokalach zwolnionych do dyspozycji spółdzielni celem przygotowania ich zasiedlenia lub najmu,
11) prowadzenie magazynu narzędzi i materiałów na bieżące potrzeby konserwacyjne i naprawcze,
12) prowadzenie dla każdego budynku książki obiektu budowlanego oraz kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących obiektów budowlanych w zakresie ustalonym w obowiązujących przepisach (Prawo budowlane i przepisy wykonawcze),
13) przygotowanie danych do planów rzeczowo-finansowych remontów i konserwacji oraz współdziałanie w ich opracowaniu,
14) analizowanie kosztów remontów i konserwacji oraz wybór najbardziej efektywnych form ich prowadzenia,
15) sprawdzanie faktur i kosztorysów powykonawczych za zrealizowane roboty remontowe.

§ 14


1. Hydraulik-spawacz prowadzi konserwację i naprawę urządzeń Spółdzielni. 
2. Do zadań Hydraulika-spawacza należy, w szczególności:
1) kompleksowa obsługa oraz udział w cotygodniowych przeglądach urządzeń technicznych i konserwacja hydroforni oraz węzłów centralnego ogrzewania i ciepłej wody,
2) usuwanie awarii centralnego ogrzewania, pionów kanalizacyjnych, pionów i poziomów wody zimnej i ciepłej do urządzeń odbiorczych,
3) dokonywanie napraw awaryjnych wymagających natychmiastowej interwencji,
4) wykonywanie prac spawalniczych dotyczących drobnych awarii, ślusarskich i innych, 
5) kontrolowanie stanu instalacji i urządzeń wodno-kanalizacyjnych będących własnością SM "KABEL" oraz sposobu wykorzystywania tych instalacji i urządzeń przez lokatorów i najemców,
6) spisywanie stanu mierników zużycia wody:
a) w ostatnim dniu miesiąca - na wejściu na osiedle, na blokach, u najemców lokali,
b) w ostatnim dniu kwartału - u lokatorów. 

§ 15


1. Elektryk prowadzi konserwację i naprawę urządzeń elektrycznych Spółdzielni. 
2. Do zadań Elektryka należy, w szczególności:
1) kompleksowa obsługa i konserwacja instalacji oraz urządzeń elektrycznych i elektronicznych będących własnością Spółdzielni Mieszkaniowej "KABEL",
2) usuwanie awarii instalacji oraz urządzeń elektrycznych i elektronicznych,
3) dokonywanie napraw awaryjnych wymagających natychmiastowej interwencji,
4) wymiana oświetlenia w dźwigach osobowych, piwnicach, na klatkach schodowych, korytarzach i w innych obiektach i pomieszczeniach wspólnego użytkowania,
5) konserwacja oświetlenia terenu,
6) kontrolowanie stanu instalacji, połączeń i urządzeń elektrycznych i elektronicznych będących własnością SM "KABEL" oraz sposobu wykorzystywania tych instalacji i urządzeń przez lokatorów i najemców,
7) spisywanie w ostatnim dniu miesiąca stanu liczników zużycia energii elektrycznej na wejściu na osiedle i na bloki oraz zużycia energii elektrycznej przez lokatorów i najemców budynków 127 i 127A.

§ 16


1. Gospodarz terenu dba o czystość i porządek na obszarze zajmowanym przez Spółdzielnię.
2. Do zadań Gospodarza terenu należy, w szczególności:
1) utrzymanie właściwego porządku i czystości na terenie osiedla, w tym: na chodnikach, drogach, placach, śmietnikach, w piwnicach, odśnieżanie chodników i dróg dojazdowych zimą itp.,
2) utrzymanie w należytym stanie placów zabaw, piaskownic, ławek, opróżnianie koszy na śmieci itp.
3) prowadzenie bieżącej konserwacji zieleni osiedlowej, strzyżenie trawników, pielęgnacja drzew i zabezpieczanie ich przed zimą,
4) przeprowadzanie dezynsekcji, dezynfekcji i deratyzacji odpowiednio do potrzeb lub zarządzeń państwowej służby sanitarnej,
5) umieszczanie i aktualizowanie informacji na tablicach informacyjnych na klatkach schodowych,
6) konserwacja i regulacja samozamykaczy w drzwiach wejściowych do klatek schodowych
7) zapobieganie dewastacji mienia osiedlowego; współpraca z Policją i Strażą Pożarną w tym zakresie.

§ 17


1. Sprzątaczka dba o czystość i porządek w budynkach Spółdzielni.
2. Do czynności Sprzątaczki należy, w szczególności:
utrzymanie właściwego porządku i czystości na klatkach schodowych i w pomieszczeniach administracji Spółdzielni, w tym:
a) sprzątanie klatek schodowych od piwnic do ostatniej kondygnacji,
b) sprzątanie korytarza ewakuacyjnego na X piętrze oraz holi przy windach,
c) mycie lamperii, okien i drzwi wejściowych do budynków oraz na klatkach schodowych co najmniej raz na kwartał,
d) sprzątanie wind,
e) sprzątanie pomieszczeń biura SM "Kabel".

§ 18


1. Radca prawny prowadzi obsługę prawną Spółdzielni.
2. Do zadań radcy prawnego należy, w szczególności:
1) wydawanie opinii i udzielanie porad prawnych,
2) występowanie w charakterze pełnomocnika Spółdzielni w postępowaniu sądowym,
3) opiniowanie projektów wewnętrznych aktów normatywnych i innych uchwał organów Spółdzielni,
4) opiniowanie projektów umów spółdzielni z innymi podmiotami gospodarczymi
5) informowanie kierownictwa Spółdzielni o zmianach w obowiązującym stanie prawnym dotyczącym zakresu ich działania.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 19


Regulamin niniejszy został zatwierdzony uchwałą nr ............... Zarządu Spółdzielni z dnia .............. i wchodzi w życie z dniem ............ .

NEWSY

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 3 gości