I.    POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni i działa na podstawie ustawy z  dnia 16 września 1982r. -  Prawo Spółdzielcze, ustawy z dnia 15.12.2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych, Statutu Spółdzielni oraz niniejszego Regulaminu.

 

§ 2

1.    Członek może brać udział w Walnym Zgromadzeniu tylko osobiście. Osoby ubezwłasnowolnione i osoby małoletnie uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu przez swoich opiekunów lub przedstawicieli ustawowych, a osoby prawne przez ustanowionych w tym celu pełnomocników. Członek Spółdzielni ma prawo do korzystania na własny koszt z pomocy prawnej lub pomocy eksperta. Osoby, z których pomocy korzysta, nie są uprawnione do zabierania głosu.
2.    Każdy członek ma jeden głos bez względu na ilość posiadanych udziałów.
3.    W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć zaproszeni goście.


II.    ZAKRES DZIAŁANIA WALNEGO ZGROMADZENIA 

§ 3

Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1)    uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej i społeczno-wychowawczej,
2)    rozpatrywanie sprawozdań Rady Nadzorczej, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i bilansu, oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków Spółdzielni, Rady Nadzorczej lub Zarządu w tych sprawach,
3)    udzielanie absolutorium członkom Zarządu,
4)    podejmowanie uchwał w przedmiocie podziału nadwyżki bilansowej lub sposobu pokrycia strat,
5)    podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości Spółdzielni, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej,
6)    oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć,
7)    podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się Spółdzielni, podziału Spółdzielni oraz likwidacji Spółdzielni,
8)    rozpatrywanie w postępowaniu wewnętrznym Spółdzielni odwołań od uchwał Rady Nadzorczej podjętych w I instancji,
9)    uchwalanie zmian Statutu,
10)    ustalanie dodatkowych opłat oraz wysokości odsetek za zwłokę w uiszczaniu opłat na pokrycie kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi przypadającymi na zajmowany przez członka lokal,
11)    uchwalanie regulaminów obrad Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej,
12)    wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej,
13)    rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego z działalności Spółdzielni oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie,
14)    podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do innych organizacji gospodarczych oraz występowania z nich,
15)    podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia lub wystąpienia Spółdzielni ze związku oraz upoważnienie zarządu do podejmowania działań w tym zakresie,
16)    wybór delegatów na zjazd związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona.

III.    ZWOŁANIE WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 4

1.    Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd raz w roku w ciągu 6 miesięcy po upływie roku obrachunkowego.
2.    Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane z ważnych powodów przez Zarząd w każdym czasie.
3.    Zarząd obowiązany jest także zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na żądanie:
1)    Rady Nadzorczej, 
2)    przynajmniej 1/10 członków Spółdzielni.
4.    Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia powinno być złożone na piśmie z podaniem celu jego zwołania.
5.    Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w przypadkach określonych w ust. 3 powinno być zwołane w takim terminie, aby mogło się odbyć w ciągu czterech tygodni od dnia wniesienia żądania. Jeżeli Zgromadzenie nie będzie miało miejsca we wskazanym terminie, może je zwołać Rada Nadzorcza.
6.    Uprawnieni do żądania zwołania Walnego Zgromadzenia mogą również żądać umieszczenia oznaczonych spraw w porządku jego obrad, pod warunkiem wystąpienia z tym żądaniem co najmniej na 15 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwały zgłoszonej przez członków Spółdzielni musi być poparty przez co najmniej 10 członków.

 

§ 5

1.    O czasie, miejscu, i porządku obrad Walnego Zgromadzenia członkowie Spółdzielni powinni być powiadomieni na piśmie, co najmniej na 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. 
2.    Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia. Zarząd jest zobowiązany do przygotowania pod względem formalnym i przedłożenia pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu projektów uchwał i poprawek zgłoszonych przez członków Spółdzielni.


IV.    OBRADY WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 6

1.    Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny upoważniony Członek Rady Nadzorczej.

2.    Walne Zgromadzenie wybiera Prezydium w składzie, co najmniej Przewodniczącego, Sekretarza, dwóch Asesorów. Członkowie Zarządu nie mogą wchodzić w skład Prezydium Walnego Zgromadzenia.

3.    Po dokonaniu wyboru Prezydium, Przewodniczący zarządza głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad.

 

§ 7

Członkowie obecni na Walnym Zgromadzeniu wybierają ze swojego grona w miarę potrzeb:
1)    Komisję Skrutacyjną w składzie 3 osób, której zadaniem jest:
a)    sprawdzenie, czy listy obecności są kompletne,
b)    obliczenie wyników głosowania i podanie tych wyników Przewodniczącemu oraz wykonywanie innych czynności związanych z przeprowadzeniem głosowania.
2)    Komisję Wnioskowo-Statutową w składzie 3 osób dla rozpatrzenia pod względem formalnym i rzeczowym zgłaszanych wniosków, dla rozpatrzenia propozycji zmian statutowych i regulaminowych oraz zredagowania ich ostatecznej wersji i przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu.

 

§ 8

1.    Każda Komisja wybiera ze swojego grona Przewodniczącego.
2.    Wybrane Komisje pracują w miarę potrzeb do następnego Walnego Zgromadzenia.

§ 9

1.    Z czynności Komisji sporządza się protokoły.
2.    Protokoły podpisane przez Przewodniczącego i jednego z członków Komisji przekazuje się Sekretarzowi Walnego Zgromadzenia.
3.    Przewodniczący Komisji składa Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie z czynności Komisji i przedstawia wnioski

 

§ 10

1.    Po przedstawieniu sprawy zamieszczonej w porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia otwiera dyskusję udzielając głosu w kolejności zgłaszania się. Zgłoszenia powinny być dokonywane na piśmie z podaniem imienia i nazwiska, jeżeli zarządzi tak Przewodniczący. Za zgodą większości członków dyskusja może być przeprowadzona nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie.
2.    Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością.
3.    Przewodniczący ma prawo zwrócić uwagę mówcy, który odbiega od tematu dyskusji tub przekracza czas ustalony dla wystąpień. Nie stosującym się do uwag, Przewodniczący może pozbawić możliwości dalszego wystąpienia.
4.    Przewodniczący może odmówić udzielenia głosu osobie, która w danej sprawie już występowała zajmowała stanowisko.
5.    W sprawach formalnych Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski w przedmiocie sposobu obradowania i głosowania, a w szczególności dotyczące:
1)    głosowania nie poprzedzonego dyskusją,
2)    przerwania dyskusji,
3)    zamknięcia listy mówców,
4)    ograniczenia czasu przemówień,
5)    kolejności i sposobu uchwalania wniosków,
6)    zarządzania przerwy w obradach,
7)    przerwania obrad,
8)    przeniesienia rozpatrzenia niezrealizowanych punktów do następnego Walnego Zgromadzenia.
6.    W dyskusji nad wnioskami w sprawach formalnych mogą zabrać głos jedynie dwaj mówcy - jeden za, jeden przeciw wnioskowi, za wyjątkiem zastrzeżenia ust.5 pkt 7.
7.    Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący poddaje wnioski pod głosowanie, które przyjmuje się zwykłą większością głosów.
8.    Wnioski w sprawach objętych porządkiem obrad oraz ewentualne oświadczenia do protokołu składane są na piśmie z podaniem imienia i nazwiska wnioskodawcy, Sekretarzowi Walnego Zgromadzenia. Przewodniczący określa także czas na:
1)    zgłaszanie wniosków do Komisji Wnioskowo-Statutowej,
2)    zgłaszanie kandydatów w wyborach władz Spółdzielni,
3)    zgłaszanie się do dyskusji.
9.    Przed przystąpieniem do głosowania Przewodniczący podaje do wiadomości, jakie wnioski wpłynęły i ustala kolejność głosowania.
 

V.    PODEJMOWANIE UCHWAŁ

§ 11

1.    Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanych do wiadomości członków w terminach i w sposób określony w § 5.
Powyższe nie dotyczy uchwały o odwołaniu członka Zarządu z uwagi na nieudzielenie mu absolutorium.
2.    Walne Zgromadzenie może skreślać z porządku obrad poszczególne sprawy lub odroczyć ich rozpatrzenie do następnego Walnego Zgromadzenia, a także zmienić kolejność rozpatrywania spraw objętych porządkiem obrad.
3.    Głosowanie odbywa się jawnie, z wyjątkiem wyborów władz do organów Spółdzielni, w tym dokonywania odwołań. Na żądanie 1/5 liczby członków obecnych na Walnym Zgromadzeniu zarządza się wybory tajne również w innych sprawach objętych porządkiem obrad. 

 

§ 12

1.    Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych. Uchwały są podejmowane zwykła większością głosów chyba, że Ustawa lub Statut stanowią inaczej.
2.    Uchwały dotyczące zmiany Statutu, likwidacji Spółdzielni, połączenia się z inną spółdzielnią oraz odwołania członków Rady Nadzorczej są podejmowane większością 2/3 głosów. Pozostałe uchwały zapadają zwykłą większością głosów.
3.    W głosowaniu oblicza się ilości oddanych głosów za i przeciw oraz ilość wstrzymujących się od głosowania. Przy ustalaniu wyników głosowania bierze się pod uwagę jedynie głosy oddane za i przeciw. Wyniki głosowania ogłasza Przewodniczący. W przypadku poddania pod głosowanie kilku wniosków dotyczących tej samej sprawy, za przyjęty uważa się wniosek, który uzyskał największą liczbę głosów.  

VI.    WYBORY

§ 13

1.    W razie ustąpienia członka Rady Nadzorczej lub utraty mandatu wskutek ustania członkostwa w Spółdzielni na jego miejsce do końca kadencji wchodzi członek, który zostaje wybrany na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.
2.    W razie odwołania członka Rady, jego miejsce, do końca jego kadencji zajmuje członek, wybrany na tym samym Walnym Zgromadzeniu, na którym odwołano członka Rady Nadzorczej. 

 

§ 14

1.    Walne Zgromadzenie wybiera członków Rady Nadzorczej w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów będących członkami Spółdzielni. 
2.    Kandydaci na członków Rady Nadzorczej zgłaszani są do Komisji Skrutacyjnej przez członków obecnych na Walnym Zgromadzeniu w czasie wyznaczonym przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3.    Zgłoszenie może być również dokonane na piśmie, które powinno zawierać:
1)    imię i nazwisko kandydata,
2)    imię i nazwisko zgłaszającego.
4.    Kandydatami na członków Rady Nadzorczej mogą być tylko członkowie Spółdzielni.
5.    W przypadku zgłoszenia kandydata nieobecnego na Walnym Zgromadzeniu należy dołączyć jego pisemną zgodę na kandydowanie. Kandydaci obecni, na wezwanie Przewodniczącego składają ustne oświadczenie, w zakresie zgody na kandydowanie. 
6.    Komisja Skrutacyjna przygotowuje listę kandydatów, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie, w układzie alfabetycznym.
7.    Przewodniczący przedstawia ostateczną listę w porządku alfabetycznym.

 

§ 15

1.    Wybory do Rady Nadzorczej przeprowadza się za pomocą przygotowanych przez Komisję Skrutacyjną kart wyborczych.
2.    Głosowanie odbywa się przez złożenie karty wyborczej do urny w obecności członków Komisji Skrutacyjnej.
3.    Głosujący na karcie wyborczej wpisuje liczbę nazwisk z listy wyborczej nie większą od ilości wakujących miejsc mandatowych.
4.    W przypadku, gdy ilość nazwisk na złożonej do urny karcie wyborczej jest większa od ilości miejsc wakujących w składzie Rady Nadzorczej, lub nie zawiera żadnego nazwiska albo zawiera nazwisko osoby spoza listy kandydatów głos uważa się za nieważny.
5.    Ilość głosów oddanych na poszczególnych kandydatów oblicza Komisja Skrutacyjna. Przewodniczący Komisji ogłasza wyniki głosowania.
6.    Za osoby wybrane do Rady Nadzorczej uważa się kandydatów, którzy otrzymali kolejno największą ilość głosów, lecz nie mniej niż 50% oddanych głosów.
7.    Jeżeli w I turze wyborów nie nastąpiło obsadzenie wszystkich mandatów zarządza się następną turę wyborów. Do Rady wchodzą kandydaci, którzy w I turze otrzymali co najmniej 50 % głosów oraz kandydaci, którzy w II turze otrzymali kolejno największą liczbę oddanych głosów. 
8.    W razie, gdyby kandydaci otrzymali równą ilość głosów i powodowałoby to przekroczenie liczby miejsc w Radzie, Komisja powtarza wybory w odniesieniu do tych kandydatów.

VII.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 16

1.    Sprawy dotyczące sposobu obradowania nie objęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Prezydium, a w ostateczności Walne Zgromadzenie, kierując się przyjętymi zasadami odbywania zgromadzeń. 

 

§ 17

Po wyczerpaniu wszystkich spraw zamieszczonych w porządku obrad Przewodniczący ogłasza zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. 

 

§ 18

1.    Z obrad Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół, który podpisują Przewodniczący i Sekretarz Walnego Zgromadzenia.
2.    Protokół z Walnego Zgromadzenia powinien zawierać datę, porządek obrad, krótki przebieg dyskusji, oświadczenia złożone do protokołu, treść podjętych uchwał, podstawowe dane liczbowe odnośnie przyjętych bilansów i zatwierdzonych planów. Przy uchwałach należy podawać liczbę oddanych głosów za i przeciw uchwale. Lista obecności stanowi załącznik do protokółu.
3.    Protokoły z obrad Walnego Zgromadzenia przechowuje Zarząd Spółdzielni przez co najmniej 10 lat.
4.    Protokóły z Walnego Zgromadzenia są dostępne Członkom Spółdzielni. 

Uchwała nr 2/2007 Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 29. listopada 2007.

NEWSY

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 3 gości