I.    Postanowienia ogólne

§ 1

Zarząd działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 września 1982r. - Prawo spółdzielcze (Dz.U. Nr 30, poz. 210 z późn. zm.), ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 27 z późn. zm.) zwanych dalej "ustawą", postanowień Statutu Spółdzielni i niniejszego Regulaminu.

§ 2

Zarząd kieruje działalnością Spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

II.    Skład i sposób powoływania Zarządu

§ 3

1.    Zarząd składa się z 1 do 3 osób, wybieranych przez Radę Nadzorczą w głosowaniu tajnym.
2.    W skład Zarządu mogą wchodzić jedynie osoby będące członkami Spółdzielni.

§ 4

1.    Członek Zarządu nie może być jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej.
2.    W skład Zarządu nie może wchodzić osoba pozostająca w związku małżeńskim lub w stosunku pokrewieństwa i powinowactwa z członkiem Rady Nadzorczej.

§ 5

1.    Prezesa Zarządu i Zastępcę Prezesa wybiera Rada Nadzorcza z pośród członków Zarządu.
2.   Członek Zarządu może być odwołany przez Radę Nadzorczą w głosowaniu tajnym większością 2/3 głosów pod warunkiem umieszczenia sprawy w porządku obrad, a nadto przez Walne Zgromadzenie w przypadku nie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium. Odwołanie członka Zarządu wymaga pisemnego uzasadnienia.
3.  Członek Zarządu w formie pisemnej rezygnacji może zrzec się członkostwa w Zarządzie lub przydzielonej mu w Zarządzie funkcji Prezesa lub Zastępcy Prezesa.

§ 6

1.    Z członkami Zarządu, którzy mają być zatrudnieni w Spółdzielni, Rada Nadzorcza zawiera umowę o pracę w imieniu Spółdzielni.
2.    Odwołanie członka Zarządu nie narusza jego uprawnień wynikających ze stosunku pracy.


III.    Zwoływanie i prowadzenie obrad

§ 7

1.    Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz na dwa tygodnie.
2.    Prezes zwołuje nadto posiedzenia Zarządu w razie potrzeby.
3.   Za należyte przygotowanie materiałów, które mają być rozpatrywane przez Zarząd, odpowiadają członkowie Zarządu zgodnie z podziałem czynności.

§ 8

W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział pracownicy Spółdzielni oraz delegowani członkowie Rady Nadzorczej i inne zaproszone osoby.

§ 9

1.    Do podejmowania przez Zarząd uchwał wymagana jest obecność przynajmniej dwóch członków Zarządu, 

2.    W posiedzeniu powinien uczestniczyć Prezes bądź Zastępca Prezesa Zarządu.
3.    Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów.
4.    W przypadku równości głosów rozstrzyga stanowisko Prezesa, a w razie jego nieobecności - Zastępcy Prezesa Zarządu. 
5.    W razie nagłej potrzeby, podjęcie uchwały może nastąpić przez podpisanie projektu uchwały kolejno przez wszystkich członków Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 6.
6.    Członkowie Zarządu nie mogą brać udziału w głosowaniu w sprawach wyłącznie ich dotyczących. W takim przypadku przy podejmowaniu uchwały na posiedzeniu wymagana jest obecność wszystkich członków Zarządu.
2.    Uchwała Zarządu może być przez Zarząd zmieniona lub uchylona, o ile osoba trzecia nie nabyła przez to uprawnień lub nie została zwolniona z obowiązku.

§ 10

1.    Posiedzenia Zarządu są protokołowane.
2.    Protokół z posiedzenia Zarządu powinien zawierać :
1)    numer kolejny i datę posiedzenia,
2)    nazwiska członków Zarządu i innych osób na posiedzeniu,
3)    porządek obrad,
4)    zwięzłe streszczenie referowanych spraw,
5)    podjęte uchwały, w tym w trybie § 9 ust. 5 Regulaminu. 
6)    wymienienie załączników stanowiących integralną treść protokołu.
3.    Treść uchwały może stanowić załącznik do protokołu.
4.    Protokół podpisują członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu i protokolant.
5.    Plany, sprawozdania, wnioski i inne materiały będące przedmiotem obrad, powinny być załączone do protokołu.
6.    Protokóły są przechowywane w jednym egzemplarzu w siedzibie Spółdzielni.


IV.    Zakres działania Zarządu

§ 11 

1.    Zarząd podejmuje decyzje kolegialnie w formie uchwał na odbywanych okresowo posiedzeniach. W okresie między posiedzeniami Zarząd wykonuje swoje funkcje w ramach podziału czynności pomiędzy członków Zarządu.
2.    Podziału czynności dokonuje Zarząd Spółdzielni w formie uchwały, stosownie do potrzeb.

§ 12

1.    Zarząd podejmuje decyzje, w szczególności w sprawach:
1)    projektów planów gospodarczych i programów działalności społeczno-wychowawczej,
2)    gospodarki Spółdzielni w ramach ustalonych planów i wykonywania związanych z tym czynności organizacyjnych i finansowych, w tym:
a)    realizacji inwestycji i remontów, 
b)    zaciągania kredytów bankowych i innych zobowiązań, 
c)    nabywania, zbywania i likwidacji środków trwałych, 
d)    umarzania należności,
e)    zawierania umów nakładających na Spółdzielnię zobowiązania majątkowe do wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie,
3)   rocznych sprawozdań i bilansu oraz przedkładania ich do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu Członków,
4)    wynikających z gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi współwłasność Spółdzielni,
5)  wynikłych ze współdziałania z terenowymi organami władzy lub administracji państwowej czy samorządowej oraz z organizacjami spółdzielczymi, społecznymi i gospodarczymi,
6)    członkowskich, w tym:
a)    przyjmowania członków do Spółdzielni, 
b)    występowania do Rady Nadzorczej o pozbawienie członkostwa,
c)    zawierania i rozwiązywania z członkami umów w sprawie budowy lokali i nabycia do nich prawa,
d)    przydziału i zamiany lokali,
e)    przekształcenia prawa do lokali,
f)    wynajmowania lub oddania w bezpłatne używanie członkowi Spółdzielni lokalu mieszkalnego lub lokalu użytkowego,
7)    wynajmowania lokali użytkowych osobom trzecim,
8)    zwoływania Walnego Zgromadzenia Członków, 
9)    przygotowywania pod względem formalnym i przedkładania pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu projektów uchwał i poprawek zgłoszonych przez członków Spółdzielni
10)   zabezpieczenia majątku Spółdzielni,
11)  powoływania i odwoływania pełnomocników Zarządu oraz ustalania zakresu ich pełnomocnictw (z wyjątkiem pełnomocników procesowych),
12)  powoływania komisji (inwentaryzacyjnej, kwalifikacyjnej i in.), 
13)  zasad wynagradzania pracowników Spółdzielni i regulaminu pracy,
14)  regulaminów normujących określone sprawy, nie zastrzeżonych dla uchwalenia przez Radę Nadzorczą bądź Walne Zgromadzenie Członków.
2.    Zarząd składa sprawozdania ze swojej działalności Radzie Nadzorczej i Walnemu Zgromadzeniu.
3.  Zarząd jest uprawniony do podejmowania uchwał także w innych sprawach w zakresie nie zastrzeżonym w ustawie lub Statucie innym organom Spółdzielni.
4.   Bieżące decyzje mogą podejmować poszczególni członkowie Zarządu, stosownie do ustalonego podziału czynności. O podejmowanych decyzjach członkowie Zarządu informują Zarząd na najbliższym posiedzeniu.

§ 13

Członkowie Zarządu mogą uczestniczyć w posiedzeniach Rady Nadzorczej z głosem doradczym oraz udzielać Radzie potrzebnych wyjaśnień i przedkładać żądane materiały.

§ 14

1.    Zarząd kieruje pracą administracji Spółdzielni.
2.   Członkowie Zarządu nadzorują działalność i realizację podporządkowanych im spraw, stosownie do podziału czynności.
3.  Prezes Zarządu może wstrzymać wykonanie decyzji członka Zarządu i skierować sprawę do rozstrzygnięcia przez cały Zarząd.
4.    Prezes koordynuje pracę Zarządu Spółdzielni, a ponadto:
1)    zwołuje posiedzenia Zarządu
2)    przedstawia porządek obrad
3)    przewodniczy na posiedzeniach Zarządu.
5.   W razie nieobecności Prezesa, bądź z przyczyny wskazanej w § 5 ust. 3 Regulaminu - czynności wymienione w ust. 4 wykonuje Zastępca Prezesa Zarządu. 
6.    W razie rezygnacji przez członków Zarządu z pełnionych funkcji lub z udziału w Zarządzie, bądź innej długotrwałej przeszkody powodującej niemożność obradowania i podejmowania uchwał, pozostali członkowie Zarządu wnioskują do Rady Nadzorczej o niezwłoczne podjęcie działań umożliwiających Zarządowi normalne wykonywanie obowiązków. 

§ 15

1.    Oświadczenie woli za Spółdzielnię składają co najmniej dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu i pełnomocnik Zarządu.
2.    Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 składa się poprzez umieszczenie swoich podpisów pod nazwą Spółdzielni.
3.    Zarząd, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, może:
1)   udzielić jednemu z członków Zarządu lub innej osobie pełnomocnictwa do dokonania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych,
2)    zatrudnić na stanowisku Kierownika (jego zastępcy) bieżącej działalności gospodarczej Spółdzielni lub wyodrębnionej organizacyjnie i gospodarczo jednostki jednego z członków Zarządu lub inną osobę,


V.    Postanowienia końcowe

§ 16

1.  Przekazywanie czynności przez ustępujący Zarząd nowemu Zarządowi lub Radzie Nadzorczej dokonywane jest w formie protokołu zdawczo-odbiorczego.
2.    Protokół zdawczo-odbiorczy powinien zawierać wykaz przekazywanych akt i dokumentów z opisem stanu prowadzonych spraw, w tym spraw znajdujących się w trakcie załatwiania i nie załatwionych (z podaniem przyczyny).
3.    Egzemplarze protokołu zdawczo-odbiorczego, podpisane przez osoby uczestniczące w czynnościach przekazywania, otrzymują: przekazujący i przejmujący, a trzeci egzemplarz protokołu pozostaje w aktach Spółdzielni.

§ 17

Regulamin niniejszy został uchwalony przez Radę Nadzorczą w dniu 20.05.2008r. i obowiązuje od następnego dnia po tej dacie.

NEWSY

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 3 gości