§ 1

1.    Przedmiotem świadczenia usługi jest każda czynność prawna i faktyczna wykonana przez osobę (prawną bądź fizyczną) posiadającą odpowiednie kwalifikacje do wykonania danego rodzaju pracy i prowadzącą działalność gospodarczą - zwana dalej "Wykonawcą" - na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej "Kabel" zwaną dalej "Spółdzielnią" mającą na celu:
  1)    sporządzenie opinii, ekspertyzy oraz innego dokumentu specjalistycznego,
 2)   budowę, przebudowę, remont, modernizację obiektu bądź wykonanie innej pracy o podobnym charakterze,
  3)    wykonanie innych czynności nie ujętych w pkt 1 i 2.
2.    Regulamin dotyczy usług wskazanych w ust. 1, których łączna szacunkowa wartość jest nie niższa, niż 10 000 złotych (słownie zł: dziesięć tysięcy).
3.    Usługi, których łączna szacunkowa wartość jest niższa niż 10 000 zł mogą być wykonywane w trybie zlecenia.

§ 2

1.    W celu wyboru najkorzystniejszego Wykonawcy Zarząd Spółdzielni ogłasza przetarg w trybie pisemnych ofert.
2.    Przetarg ogłasza się co najmniej miesiąc przed rozpoczęciem przetargu, poprzez zamieszczenie odpowiedniego:
    a.    ogłoszenia w prasie o zasięgu krajowym lub lokalnym
    b.    ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Ożarowie Mazowickim
    c.    ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego
    d.    wysłania zapytania ofertowego na stronie internetowej
    e.    ogłoszenia na stronie internetowej SM Kabel 
3.    Przetarg w zamówieniach publicznych obowiązuje w przypadku otrzymania dotacji państwowych lub samorządowych.
4.    Do chwili rozpoczęcia przetargu Spółdzielnia może odstąpić od jego przeprowadzenia bez podania przyczyn.

§ 3

W ogłoszeniu przetargu podaje się w szczególności:
1)    oznaczenie przedmiotu przetargu, specyfikacja istotnych warunków usługi (ślepy kosztorys),
2)    termin i miejsce przetargu,
3)    wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta oraz termin i miejsce jej złożenia,
4)    wysokość wadium oraz termin i miejsce jego wpłacenia,
5)    informację o skutkach uchylenia się od zawarcia umowy,
6)    informację, że Spółdzielnia bez podania przyczyn może:
    a)    do chwili rozpoczęcia przetargu odstąpić od jego przeprowadzenia,
    b)    nie zatwierdzić wniosku komisji przetargowej w sprawie wyboru oferty,
    c)    unieważnić przetarg bez podania przyczyny.

§ 4

1.    Oferta Wykonawcy powinna zawierać:
1)    imię, nazwisko i adres oferenta, NIP, REGON, referencje, a jeśli oferentem jest osoba prawna - dane z właściwego rejestru,
2)    oferowaną cenę,
3)    zaświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami wobec ZUS i Urzędu Skarbowego,
4)    inne dane wymagane przez Spółdzielnię określone w ogłoszeniu przetargu.
2.    Do oferty należy dołączyć oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu.
3.    Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami składa się w zaklejonej kopercie w miejscu i terminie określonym w ogłoszeniu przetargu.

§ 5

1.    Wadium wnosi się w pieniądzu.
2.    Wadium podlega zwrotowi niezwłocznie, z zastrzeżeniem ust. 3-4, po zakończeniu przetargu.
3.    Wadium wniesione przez osobę, która wygrała przetarg, zalicza się na poczet kaucji gwarancyjnej jakości wykonanych usług.
4.    Jeżeli osoba, która wygrała przetarg uchyliła się od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi na rzecz Spółdzielni.

§ 6

1.    Przetarg przeprowadza powołana przez Zarząd Spółdzielni w porozumieniu z Radą Nadzorczą (wniosek Zarządu, akceptacja Rady Nadzorczej) Komisja Przetargowa składająca się z 3 członków, wskazanych spośród Rady Nadzorczej i pracowników Spółdzielni, w tym Przewodniczącego Komisji.
2.    Członkiem Komisji Przetargowej nie może być osoba:
1)    która uczestniczy w przetargu jako oferent,
2)    której małżonek krewny lub powinowaty do drugiego stopnia uczestniczy w przetargu jako oferent,
3)    która jest wspólnikiem, pełnomocnikiem, opiekunem lub kuratorem oferenta albo osoby wymienionej w pkt 2,
3.    Jeżeli zachodzi jedna z okoliczności wymienionych w ust. 2, członek Komisji Przetargowej obowiązany jest zrezygnować z udziału w komisji.
4.    Jeżeli zachodzą uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności członka Komisji Przetargowej, w szczególności w związku ze stosunkiem osobistym, służbowym lub majątkowym łączącym go z uczestnikiem przetargu, Spółdzielnia może na wniosek uczestnika przetargu odwołać tego członka ze składu Komisji.

§ 7

1. Przetarg pisemnych ofert składa się z części jawnej i niejawnej.
2. Przetarg przeprowadza się jeśli wpłyną minimum trzy oferty.
3. Rozpoczynając przetarg Komisja Przetargowa:
1) ustala liczbę zgłoszonych ofert,
2) otwiera koperty z ofertami, złożone w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu przetargu,
3) sprawdza, czy oferty zawierają oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia przetargu,
4) sprawdza, czy wadia zostały wpłacone we właściwym terminie i miejscu,
5) sprawdza kompletność ofert.
4. Oferent, który nie dołączył do oferty oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia przetargu, może w części jawnej przetargu złożyć takie oświadczenie do protokołu.
5. W razie zaistnienia okoliczności, o których mowa w § 6 ust. 2 - 4 Komisja Przetargowa wstrzymuje przetarg. Spółdzielnia zawiadamia na piśmie oferentów o terminie i miejscu wznowienia przetargu.
6. Jeżeli nie zachodzą okoliczności uzasadniające wstrzymanie przetargu, Komisja dokonuje w części niejawnej analizy ofert tych oferentów, którzy we właściwym terminie i miejscu złożyli oferty i wpłacili wadium oraz złożyli oświadczenie o zapoznaniu się z treścią przetargu.
7. Komisja może wezwać oferenta na część niejawną przetargu w celu złożenia dodatkowych wyjaśnień do protokołu. Wyjaśnienia nie mogą prowadzić do zmiany oferowanej ceny usługi.
8. W razie stwierdzenia porównywalności ofert Komisja Przetargowa przeprowadza dodatkowy przetarg ofert między oferentami, którzy złożyli oferty równorzędne, bądź dodatkowe negocjacje.
9. Jeżeli żadna z ofert nie odpowiada warunkom przyjęcia, Komisja może przeprowadzić dodatkowy przetarg ofert między wszystkimi oferentami.
10. Dodatkowy przetarg polega na złożeniu na piśmie Komisji Przetargowej przez oferentów nowych lub uzupełnionych ofert w zakresie wskazanym przez komisję.
Do dodatkowego przetargu ofert stosuje się postanowienia ust. 6 i 7.
11. Po analizie ofert Komisja Przetargowa formułuje, większością głosów, wniosek w sprawie wyboru oferenta albo odrzuca wszystkie oferty. W razie równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Komisji Przetargowej.
12. Z przetargu pisemnych ofert Komisja Przetargowa sporządza protokół, który powinien zawierać również uzasadnienie odrzucenia wszystkich ofert albo wniosku w sprawie wyboru oferty. Wniosek w sprawie wyboru oferty powinien zawierać wszystkie istotne warunki przyszłej umowy. Protokół podpisują wszyscy członkowie Komisji Przetargowej. Członek, który nie zgadza się z wnioskiem komisji może wnieść w protokole swoje zastrzeżenie. Data podpisania protokołu jest datą zakończenia przetargu.
13. U przypadku uchylenia się wybranego usługodawcy od zawarcia umowy, Komisja dokonuje wyboru kolejnej oferty.

§ 8

O wyniku przetargu Spółdzielnia niezwłocznie zawiadamia oferenta, który wygrał przetarg o terminie i miejscu zawarcia umowy. Po zawarciu umowy, Spółdzielnia powiadamia pozostałych oferentów o nie przyjęciu ich oferty. 

§ 9

Umowę z Usługodawcą podpisuje Zarząd Spółdzielni.

§ 10

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

§ 11

Względem czynności związanymi z wyborem Usługodawcy, podjętymi przed wejściem w życie Regulaminu stosuje się dotychczasowe zasady postępowania.

§ 12

Regulamin został wprowadzony Uchwałą Rady Nadzorczej nr 6 z dnia 27.11.2003r. i wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uwzględnia zmiany wprowadzone Aneksem nr 1 z dnia 20.05.2008r. zatwierdzonym Uchwałą Rady Nadzorczej nr 26/V/2008.

NEWSY

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 3 gości